Reuvers Furniture

 

ALGEMENE VOORWAARDEN REUVERS FURNITURE (RF)

 

Artikel 1:  Geldigheid van deze voorwaarden

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van meubels en andere producten door Reuvers Furniture, Gondelstraat 97 5017CK te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 8 april 2015 onder nummer 63065053.

1.2  Algemene- en/of Inkoop Voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en RF.

1.3  Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 2:  Offerte en totstandkoming van de opdracht

2.1  Tenzij anders aangeboden is de geldigheidsduur van de RF offerte 30 dagen na offertedatum.

2.2  Opdrachtgever zal de inhoud van de offerte, inclusief de daaraan ten grondslag liggende technische en creatieve RF ideeën en expertise, uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij een eventuele verlening van de opdracht.

2.3  De in de offerte opgenomen leveringstermijnen zijn bepaald op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting van de projectdoorlooptijd en gelden daarom alleen bij benadering.

2.4  De overeenkomst tot uitvoering van de opdracht komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever, inclusief eventueel overeengekomen aanpassingen en aanvullingen.

 

Artikel 3:  Prijs en Betaling

3.1  De voor de gespecificeerde diensten en leveringen geoffreerde prijs, verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW, geldt als de overeengekomen projectprijs.

3.2  De geoffreerde projectprijs omvat alleen datgene dat tussen partijen in de offertefase is overeengekomen. Kosten voortvloeiende uit op een later moment door de opdrachtgever gespecificeerde aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

3.3  Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen dan is dat een vrijblijvende schatting van de kosten. De uiteindelijke projectprijs zal in dit geval na afloop van het project berekend worden op basis van een gedetailleerde nacalculatie van het materiaalverbruik, de door RF aan het project bestede uren (vermenigvuldigd met het in de offerte opgenomen uurtarief) plus overige specifieke project kosten.

3.4  Tenzij anders overeengekomen verplicht de opdrachtgever zich om bij de start van het project 50% van de geoffreerde projectprijs of de geoffreerde richtprijs, contant of per bankoverschrijving te betalen aan RF. De resterende 50% is direct betaalbaar op de dag van de daadwerkelijke oplevering van het project.

3.5  Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de in overeenstemming met de offerte gepresenteerde facturen, dit zonder beroep op vermindering, opschorting of verrekening.

3.6  In de situatie dat facturen en/of vooruitbetalingen niet, niet volledig of niet tijdig zijn voldaan is RF gerechtigd om de opgedragen werkzaamheden op te schorten. Na een nader te bepalen redelijke termijn heeft RF het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding, de opdracht eenzijdig schriftelijk te beëindigen.

 

Artikel 4:  Uitvoering van de opdracht

4.1  Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt RF zich om bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden zo veel als mogelijk te streven naar het door de opdrachtgever gewenste resultaat.

4.2  Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de uitvoering en inhoud van de opdracht, indien deze redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever zijn, dan wel hun oorzaak vinden in het niet tijdig of niet volledig verstrekken van specificaties.

4.3  Indien de opdrachtgever na aanvaarding van de offerte de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht om aan RF alle tot dat moment gemaakte projectkosten te vergoeden.

4.4  RF is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

 

Artikel 5:  Eigendom en rechten

5.1  Het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden wordt eigendom van opdrachtgever op het moment dat RF alle verschuldigde bedragen voor de opdracht volledig heeft ontvangen.

5.2  Alle rechten van intellectuele eigendom op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden komen toe aan RF. De opdrachtgever verklaart naar best weten geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart RF voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 6:  Reclame & Garantie.

6.1  Opdrachtgever dient bij oplevering van het project onmiddellijk te controleren of de diensten en/of producten van RF in overeenstemming zijn met de verstrekte opdracht. Reclame betreffende geconstateerde gebreken dienen direct na constatering, of in elk geval binnen 7 dagen na oplevering rechtstreeks aan RF te worden gemeld.

6.2  Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

6.3  Na oplevering geldt een garantietermijn van 3 maanden. Deze garantieplicht voor het betreffende product vervalt indien reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RF.

6.4  Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor beperkte kleurafwijkingen van hout en/of andere materialen.

6.5  Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het product volgens de order bestemd is; indien omtrent gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

6.6  Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende atmosferische vochtigheid in de ruimte waar het product staat en het product niet blootstellen aan te grote vochtigheid, droogte, koude of hitte.

 

 

Artikel 7:  Aansprakelijkheid

7.1  Indien RF aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.

7.2  RF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. RF is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

7.3  RF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RF is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.4  RF is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken of onvolkomenheden aan door toeleveranciers geleverde diensten, materialen en onderdelen. RF is tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door onzorgvuldig of ongeoorloofd gebruik van het resultaat van de werkzaamheden door opdrachtgever en/of derden, noch voor schade als gevolg van het buitensporig blootstellen aan hitte, droogte of vocht.

7.6 Indien RF aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RF beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.7  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RF.

7.8 Aanspraken van opdrachtgever jegens RF vervallen volledig indien deze niet binnen 90 dagen na aflevering uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 8:  Geschillen

8.1  Op de door RF gedane offertes en alle aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8.2  Alle uit de offertes en/of overeenkomsten voortvloeiende geschillen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, zitting houdend in de Rechtbank Zeeland/West Brabant.

 

Tilburg: 01-01-2016